Šolska prehrana 2022/2023 – obrazci

Obrazca “Prijava učenca na šolsko prehrano” in “Pogodba o šolski prehrani”  lahko pošljete izpolnjena in podpisana:

– na naslov: OŠ Zalog, Cerutova 7, 1000 Ljubljana

– na elektronski naslov tajništva: zdenka.kisovec@oszalog.si

Pošiljanje položnic/računov na e-naslove staršem – navodila

Spoštovani starši,

če želite prejemati položnico kot e-račun na vaš e-naslov (velja samo za tiste, ki plačujete položnice preko trajnika ali preko katere koli spletne banke) prosim, da nam posredujete svojo davčno številko in e-naslov. Podatke sporočite na naslov tajništva – zdenka.kisovec@oszalog.si – ali izpolnite obrazec in ga ravno tako pošljete na ta naslov.

Šola po zakonu (pojasnilo Uprave RS za javna plačila-UJP) oz. od uvedbe poslovanja z e-računi staršem NE SME pošiljati položnic v PDF obliki na njihove e-naslove.

Odpiranje trajnikov in postopki urejanja obrazcev

Subvencije obrokov

Upravičenci

Učencu, ki se je na šolsko prehrano prijavil pred začetkom šolskega leta in ima njegova družina veljavno odločbo o otroškem dodatku ali državni štipendiji, pripada subvencija od prvega šolskega dne dalje, sicer pa od dneva prijave na malico ali kosilo. Učencu, katerega družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji, pripada subvencija od dneva priznanja pravice do otroškega dodatka ali državne štipendije. Učencu se za čas do dneva izdaje odločbe ustrezno poračuna plačane obroke. V primeru prve vloge za subvencijo prehrane, ker družina ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku ali državni štipendiji in tudi z njo ne bo razpolagala, ker do omenjenih pravic ni oziroma ne bo upravičena, pripada subvencija z dnem, ko center za socialno delo prejme vlogo za subvencijo malice za učence in dijake ali za subvencijo kosila za učence, če je bilo vlogi ugodeno. Učencu se za čas do dneva izdaje odločbe ustrezno poračuna plačane obroke. Subvencija prehrane se prizna za obdobje enega šolskega leta.

Subvencija malice za učence

Do polne subvencije oziroma brezplačne malice so upravičeni:

  • Učenci, v družinah katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v veljavni odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji, ne presega 563,60 evrov.
  • Učenci , ki so nameščeni v rejniško družinona podlagi odločbe o namestitvi otroka v rejniško družino.
  • Učenci, ki so prosilci za azil.
  • Učenci, ki so nameščeni v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami oziroma v domove za učence in obiskujejo šolo izven zavoda. 

Subvencija kosila za učence

Polna subvencija kosila oziroma brezplačno kosilo pripada učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v veljavni odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji, ne presega 382,82 evra.

Učenci imajo pravico do subvencije za kosilo za vsak dan prisotnosti pri pouku in drugih dejavnostih obveznega programa v skladu s šolskim koledarjem.

Pravila šolske prehrane (Pravilnik o šolski prehrani) 16-09-2013 10;41;52-Pravila šolske prehrane