Katalog informacij javnega značaja

 

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda:

OSNOVNA ŠOLA ZALOG
Cerutova ulica 7
1000 Ljubljana

Odgovorna uradna oseba:

Andrej Krumpak, ravnatelj
T: 01/3209-301
e-pošta: andrej.krumpak@oszalog.si

Druge pooblaščene osebe:

mag. Uroš Rozina, pomočnik ravnatelja
T.: 01/3209-302
e-pošta: uros.rozina@oszalog.si

Datum prve objave kataloga:

 2007

Datum zadnje spremembe:

 oktober, 2023

Druge oblike kataloga

Katalog v tiskani obliki je dostopen v tajništvu šole na naslovu Cerutova 7, Ljubljana

 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja organa Javno veljavni osnovnošolski izobraževalni program

Delovno področje zavoda

Dejavnost menz:
• zagotavljanje malice in kosil osnovnošolskim učencem
• druga oskrba z jedmi

Druge dejavnosti:
• G/47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
• G/47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
• H/49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet
• J/58.140 Izdajanje revij in druge periodike
• J/58/190 Drugo založništvo
• L/68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
• N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
• P/85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
• P/85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
• P/85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
• P/85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
• R/90.010 Umetniško uprizarjanje
• R/91.011 Dejavnost knjižnic
• R/93.110 Obratovanje športnih objektov
• R/93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.

Dejavnosti zavoda štejejo kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.

Organigram zavoda

Povezava na ločen dokument

2.b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

Andrej Krumpak, ravnatelj
T: 01/3209-301
e-pošta: andrej.krumpak@oszalog.si

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Državni predpisi

Zakoni, pravilniki in interna pravila

Predpisi EU

 Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU.

2.d Seznam predlogov predpisov

Seznam predlogov predpisov

Predlogi predpisov

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov

2.f Seznam vrst upravnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi zavod

 • Vpis v prvi razred
 • Volitve pri napredovanju v nazive učiteljev
 • Imenovanje ravnatelja
 • Sprejemanje in realizacija LDN
 • Izvajanje NPZ
 • Sprejem letnega in finančnega poročila
 • Sprejem samoevalvacijskega poročila
 • Sprejem finančnega načrta
 • Podelitev, dodelitev, mirovanje oz. prenehanje statusa učenca perspektivnega športnika ali umetnika

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc

Zavod ne vodi javnih evidenc.

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk

Zavod ne vodi drugih informatiziranih zbirk podatkov

2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organ

 • Letni delovni načrt šole
 • Publikacija šole
 • Šolski koledar
 • Urniki

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

1. Opis dostopa preko spleta z navedbo tehničnih pogojev in oblik, v katerih se (preko državnega registra predpisov) nahajajo informacije javnega značaja:

Večina  informacij javnega značaja je dostopna prek spletne strani
http://www.oszalog.si/.

2. Opis »fizičnega« dostopa

Informacije javnega značaja lahko dobite:
• na naslovu zavoda: Cerutova 7, 1000 Ljubljana
• v času uradnih ur:
• za starše in druge obiskovalce: vsak dan med 7.30 in 10.00 ter med 12.00 in
13.00
• za učence: vsak dan med 12.00 in 13.00
• v sobi št. 11/medetaža, uprava
• pri osebi, pooblaščeni za sprejem vloge: Zdenka Kisovec, poslovna sekretarka šole

3. Opis dostopa za ljudi s posebnimi potrebami (v skladu s 15. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja):

• v zgradbi na naslovu Cerutova 7, v pritličju (ob recepciji) omogočimo vpogled v dokument z informacijo javnega značaja

4. Opis delnega dostopa:
• v skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

Večina  informacij javnega značaja je dostopna prek spletne strani
http://www.oszalog.si/.

Informacije so fizično dostopne vsak delavnik na sedežu šole, v tajništvu šole, po predhodni najavi pri osebi, pooblaščeni za posredovanje informacij javnega značaja.

 

4. Cenik dostopa do informacij javnega značaja

Cena za posredovanje informacij javnega značaja

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis). V primeru, da boste zahtevali informacije za ponovno uporabo in v pridobitne namene, vam bomo za posredovane informacije javnega značaja zaračunali materialne stroške. Informacij javnega značaja ne zaračunamo, če gre za uporabo informacij javnega značaja z namenom informiranja, zagotavljanja svobode izražanja, kulture in umetnosti ter uporabe informacij s strani medijev.
Če so informacije javnega značaja brezplačno objavljene na spletu, vam cene informacij za namen ponovne uporabe ne bomo zaračunali. V primeru, da boste zahtevali informacije javnega značaja v večjem obsegu, lahko od vas zahtevamo vnaprejšnji polog odmerjenega zneska za kritje stroškov posredovanja zahtevanih informacij.

 

5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov

Zavod ne vodi evidenc