Šolski prostor

Notranji šolski prostor predstavljajo vsi prostori na šoli. Nezaposleni nimajo vstopa v kurilnico, zaklonišče, arhiv, delavnico hišnika in kuhinjo. V ostale šolske prostore imajo nezaposleni dovoljen dostop samo v spremstvu zaposlenega na šoli ali z vednostjo vodstva šole.

K zunanjim šolskim prostorom spada celotna površina, ograjena z ograjo, poleg nje pa tudi igrišči nasproti šole, tj. nogometno in košarkarsko igrišče, ki se nahajata zunaj šolske ograje.

Nadzor v šolskem prostoru opravljajo vsi zaposleni na šoli.

Dežurstvo učiteljev

Učitelji dežurajo:

 • pred poukom (8.05 – 8.20): skrbijo za red ob garderobnih omaricah in preverjajo preobuvanje učencev v copate;
 • v času malice (tj. med glavnim odmorom: 9.55 – 10.10): učenci so skupaj z učitelji v učilnicah;
 • med rekreativnim odmorom v telovadnici: skrbijo za red in varnost učencev;
 • v jedilnici v času kosila: skrbijo za red in mir v jedilnici.

Dežurstvo učencev

Naloge dežurnih učencev:

 • skrbijo za red in čistočo,
 • pobrišejo tablo,
 • po malici odnesejo posodo nazaj v jedilnico,
 • sporočijo imena manjkajočih učencev.

Vhodi v šolo

Šola ima več vhodov. Levi vhod je namenjen zaposlenim in obiskovalcem šole. Desni vhod je namenjen učencem in učiteljem razredne stopnje; odprt je ob 6.30, ko se začne jutranje varstvo. Srednji vhod je glavni vhod za učence predmetne stopnje; nasproti tega vhoda znotraj šole so garderobne omarice; ta vhod se odpre ob 7.15, v času pouka pa je zaklenjen.

Garderobe

Garderobne omarice so namenjene shranjevanju garderobe in šolskih potrebščin. V njih ni dovoljeno shranjevanje hrane. Vsak učenec je odgovoren za svojo omarico.

Prihajanje učencev v šolo in odhajanje iz nje 

Učenci pridejo v šolo 10 minut pred začetkom pouka. Ob svoji garderobni omarici se preobujejo v copate in odložijo oblačila. Na začetek pouka počakajo v avli.

Učenci, ki prihajajo v šolo z organiziranim šolskim prevozom, počakajo na začetek pouka v jedilnici šole. Za njihovo varnost poskrbi dežurni učitelj.

Ko učenci zaključijo s poukom, gredo tisti, ki v šoli nimajo kosila, po desetih minutah domov in se ne zadržujejo v prostorih šole, saj s tem motijo pouk. V kolikor imajo učenci v šoli kosilo, pokosijo in nato, tako kot ostali, zapustijo šolske prostore. Učenci, ki so vezani na šolski prevoz, nanj počakajo v šolski avli.

Pravila za vzdrževanje reda in varnosti 

 • Uporaba mobilnih telefonov ter drugih nosilcev zvoka in slike je v prostorih šole in v času šolskih aktivnosti izven nje (npr. ob dnevih dejavnosti) učencem prepovedana. Če se učenec tega ne drži, mu ima učitelj pravico napravo odvzeti ter o prekršku obvestiti starše. Učitelj ne odgovarja za odvzete aparate. Odvzeti aparati bodo predani v tajništvo šole, kjer jih starši osebno prevzamejo v času tajniških uradnih ur.
 • V šoli, šolski okolici in na dnevih dejavnosti ni dovoljeno fotografiranje in snemanje brez soglasja staršev.
 • Za nasilje ni opravičila; vsako besedno ali telesno nasilje je groba kršitev pravic vsakega posameznika.
 • Če pride do spora, ga udeleženci poskusijo rešiti sami; če je reševanje neuspešno, prosijo za pomoč učitelja, ki je prisoten, oz. v času odmora poiščejo pomoč razrednika. Ta jih po potrebi napoti k šolski svetovalni delavki. Ob hujših kršitvah razrednik o tem obvesti starše vseh vpletenih učencev.
 • Učenci v šolo ne prinašajo dragocenih predmetov in večjih vsot denarja; če jih, so zanje odgovorni sami.
 • Učenci v šolo ne prinašajo nevarnih igrač, predmetov, opojnih substanc in pirotehničnih sredstev; v nasprotnem primeru jih učitelj odvzame in o tem obvesti starše.
 • V šolskih prostorih, na zunanjih površinah šole in ob dnevih dejavnosti je prepovedano kajenje, uživanje alkohola in energetskih napitkov ter uporaba drugih drog in pirotehničnih sredstev. V primeru kršitve tega pravila učitelj obvesti šolsko svetovalno službo in napiše zapisnik, svetovalna delavka pa obvesti starše. Če se starši na obvestilo ne odzovejo, šola obvesti pristojni center za socialno delo oz. policijo.
 • Skrbimo za svojo in šolsko lastnino ter ne skrivamo, odtujujemo in uničujemo lastnine drugih. Poškodovano ali uničeno lastnino nadomestimo z novo oz. jo popravimo, če je to mogoče. Škodo, ki jo učenec povzroči namerno, mora poravnati sam oz. to storijo njegovi starši.
 • Učenci, ki imajo status športnika ali kulturnika, so deležni vseh pravic, ki so določene z internim Pravilnikom o statusu učenca. Ob kršitvi pravil hišnega reda se učencu status lahko odvzame.
 • Učenci praviloma ne vstopajo v prostore, ki so namenjeni učiteljem.
 • Učenec ima pravico do vpogleda v uradni dokument (npr. v redovalnico …) le ob prisotnosti učitelja.
 • Učenci med glavnim odmorom ne smejo zapuščati površin znotraj šolske ograje.

Skrb za čisto in urejeno okolje šole 

 • Šolski red velja tudi za šolsko dvorišče oz. zelenico znotraj žične ograje ter za košarkarsko in nogometno igrišče zunaj nje.
 • Vsako škodo ali okvaro na opremi in stavbi, ki jo opazite, učenci obvezno prijavite v tajništvu šole, razredniku ali drugemu delavcu šole. V primeru materialne škode učitelj ali delavec šole, ki je ob dogodku prisoten oz. o njem obveščen prvi, napiše zapisnik ter škodo fotografira.
 • Urejenost in čistoča šolske stavbe ter njene okolice sta merilo naše kulture, zato se trudimo za estetski videz šole.
 • Šolsko igrišče je do 16. ure namenjeno vzgojno-izobraževalnemu procesu šole (pouku, programu podaljšanega bivanja, izvajanju interesnih dejavnosti …).
 • Učencem je znotraj ograje prepovedano kolesarjenje, rolanje, rolkanje, vožnja z motornimi kolesi in zadrževanje po pouku. Prav tako so prepovedane igre z žogo brez nadzora učitelja.
 • Na OŠ Zalog si prizadevamo za ekološko osveščenost naših učencev, zato odpadke ločujemo in odlagamo v temu namenjene koše.
 • Na šolskih površinah ni dovoljeno uporabljati pirotehničnih sredstev, kuriti in odlagati smeti nenadzorovano.
 • Šolska zelenica je namenjena igri in sprostitvi naših učencev, zato na njej zaradi vzdrževanja čistoče in zagotavljanja varnosti naših učencev ne sprehajamo psov.
 • Vsi učenci in zaposleni šole skrbimo za park znotraj šolske ograje, za naša drevesa, grmovnice, klopi, tablice za označevanje dreves, koše za smeti … Kakoršnokoli poškodovanje (lomljenje, vrezovanje, puljenje ipd.) se kaznuje.
 • Peskovniki in igrala so namenjeni predvsem igri učencev razredne stopnje, in sicer v času pouka in podaljšanega bivanja.

Ravnanje v primeru namernega ali nenamernega povzročanja škode

 • Stroške vseh poškodb, ki jih je učenec v šoli in njeni okolici povzročil namerno, mora poravnati sam oz. to storijo njegovi starši.
 • Namerno poškodovanje in uničevanje šolske opreme se obravnava po Pravilih šolskega reda OŠ Zalog.
 • Šola lahko v primeru namernega ali nenamernega povzročanja škode učencu določi delo, ki bo družbi koristno in bo po mnenju učiteljev primerno nadomestilo za povzročeno škodo (delo v okolici šole, čiščenje prostorov, skrb za rože, dekoracija šolskih prostorov, pomoč šibkejšim učencem, pomoč starejšim osebam …).

Ravnanje v primeru odtujitve osebne lastnine (kraje)

 • Za dragocenosti (npr. nakit), mobilne telefone, digitalne fotoaparate, diktafone, predvajalnike glasbe, denar, igrače in ostale vredne predmete šola ne odgovarja. Učenec je zato dolžan sam poskrbeti za njihovo varno hrambo (jih imeti pri sebi, jih v času telovadbe izročiti učitelju) in jih ne pušča v garderobi.
 • Morebitno odtujitev osebne lastnine (krajo) mora oškodovanec oz. njegovi starši prijaviti na policijsko postajo. Šola bo tak dogodek obravnavala v skladu s svojimi pristojnostmi, in če bo potrebno, ustrezno sodelovala s policijo.

Ravnanje v primeru neprimernega obnašanja

Šola lahko v primeru ponavljajočega se neprimernega obnašanja učenca uporabi naslednje ukrepe:

 • Učencu prepove udeležbo na nadstandardnih dejavnostih (v tem času šola učencu omogoči udeležbo v okviru druge dejavnosti).
 • Zahteva udeležbo staršev na izvenšolskih dejavnostih, ki so obvezne.
 • Izključi učenca iz šole in v skladu s Pravilnikom o vzgojnih ukrepih ter glede na Vzgojni načrt in Pravila šolskega reda OŠ Zalog zahteva njegov prepis na drugo šolo.
 • Izvede ostale kazni iz Pravil šolskega reda OŠ Zalog.

 V stiski se lahko obrneš na:

 • TOM telefon za otroke in mladostnike v stiski:  116 111
 • Krizni center za mlade (Podmilščakova ulica 20):01 2361 222, 041 419 121
 • ČMC (»ČAMAC«) Zalog: 051 659 024 (Marko Taljan)
 • Cent’r Most – UVP (Ob Ljubljanici 36 a): 01 587 34 37

V pripravi je nov hišni red, ki bo ob sprejemu in potrditvi objavljen na tem mestu šolske spletne strani.